آگهی مناقصه دهیاری دهبکری

۱۵
آگهی مناقصه
واحد مناقصه گزار: دهیاری دهبکری
موضوع مناقصه: احداث ترمیم نوار حفاری و اجرای روکش آسفالت خیابان انقلاب
برآورد کلی مناقصه : 993/969/154/32 ریال
مبلغ تضمین در مناقصه : 499/748/607/1 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه معتبر بانکی
مدت تضمین شرکت در مناقصه : جهت ضمانت نامه بانکی 3 ماه
محل توزیع اسناد مناقصه : سایت ستاد ایران www.setadiran.ir
محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده: دهیاری دهبکری
حداکثر تاریخ ارسال پیشنهادات : 1402/11/24
تاریخ بازگشایی پیشنهادات و پاکات : 1402/11/25
هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
سرپرست دهیار دهبکری
سمیه افشارمنش
…………..
آگهی مناقصه
واحد مناقصه گزار: دهیاری دهبکری
موضوع مناقصه: احداث پل روی رودخانه جدکان دهبکری
برآورد کلی مناقصه : 082/056/124/253 ریال
مبلغ تضمین در مناقصه : 804/202/656/12 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه معتبر بانکی
مدت تضمین شرکت در مناقصه : جهت ضمانت نامه بانکی 3 ماه
محل توزیع اسناد مناقصه : سایت ستاد ایران www.setadiran.ir
محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده: دهیاری دهبکری
حداکثر تاریخ ارسال پیشنهادات : 1402/11/24
تاریخ بازگشایی پیشنهادات و پاکات : 1402/11/25
هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
سرپرست دهیار دهبکری – سمیه افشارمنش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.