صنایع غذایی منبع اصلی درآمد کشور بعد از نفت و پتروشیمی

۹۳

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع غذایی گفت: سهم ۱۵ درصدی در اشتغال زایی داریم رئیــس هیــات مدیــره انجمــن متخصصیــن علــوم و صنایــع غذایــی گفــت: صنایــع غذایــی بعــد از نفت و پتروشــیمی که منابع اصلی درآمد کشــور هســتند در رده ســوم قرار دارند و ارزش محصولاتی که در این تبدیل می شود ۱۰۰ میلیارد دلار در ســال اســت.

محمد حســین عزیزی با بیان اینکه انجمن علوم و صنایع غذایی ایران به دلیل ارتباط با صنایع غذایی فعالیت هایــی ماننــد مشــارکت در تدویــن اســتانداردها، آموزش مســئولان فنی کارخانه ها، تاییدیه مدارک و به طور کلی مشــاوره و راهنمایی صنعت غذا را بر عهده دارد، گفت: این انجمن علاوه بر این وظایف فعالیت های پژوهشــی نیز انجام می دهد، ولی وظایف اجرایی ندارد.

ارزش محصولاتــی تبدیــل شــده در صنایــع غذایــی ۱۰۰ میلیارد دلار است وی ادامــه داد: صنایــع غذایــی بعــد از نفت و پتروشــیمی که منابــع اصلــی درآمــد کشــور هســتند در رده ســوم قــرار دارد.حدود ۱۵ هزار کارخانه و کارگاه کوچک مقیاس و حدود ۰ ۲۰ تــا ۰ ۳۰ کارخانــه بــزرگ داریــم.مجمــوع تولیــدات کشــاورزی و غذایی در کشور ۲۰ ۱ تا ۳۰ ۱ میلیون تن ست که بخشی از آنها وارد صنایع شده و تبدیل می شود.

ارزش محصولاتی که در صنایع غذایی تبدیل می شود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال است که از میزان تولید شده بخش زیادی در داخل کشور استفاده و بخشی نیز صادر می شود.همچنین مجموع صادرات مواد غذایی خام و تبدیل شــده نیز حدود ۱۰ میلیارد دلار اســت.

رئیــس هیــات مدیــره انجمــن متخصصیــن علــوم و صنایــع غذایی ایران اضافه کرد: ســهم صنعت غذا در اشــتغال زایی کشور حدود ۱۵ درصد بوده که عدد قابل توجهی است.

۹۰ درصد روغن خورا کی در کشور وارداتی است وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه کشور پتانسیل خوبی در بخش کشاورزی به خصوص باغبانی دارد و محصولات با کیفیتی تولید می شود در بسیاری از زمینه ها به خودکفایی رسیده ایم و تنها در چند مورد نیازمند واردات هستیم که یکــی از آنهــا روغــن خورا کــی اســت.

حــدود ۹۰ درصــد روغن خورا کــی در کشــور وارداتــی و ۱۰ درصــد تولیــد داخــل اســت و این موضوع چالش بزرگی برای کشــور ایجاد کرده اســت.البتــه از ایــن ۹۰ درصــد بخشــی به صــورت دانه های روغنی مانند سویا و بخشی به صورت روغن خام وارد می شود.واردات چای، برنج، ذرت و شیرخشک عزیــزی تصریــح کــرد: عــلاوه بــر روغــن، واردات برنج نیــز داریم.حــدود ۴۰ درصــد مصــرف هــر ســال را وارد می کنیــم و ۶۰ درصــد از محــل تولیــد داخــل تامیــن می شــود.ایــن واردات هــم غالبا از کشــورهای هنــد، پا کســتان و تایلنــد انجــام می شــود.

ایــن کارشناس صنعت غذا با بیان اینکه در چای هم واردات داریم، گفـــت: حدود ۴۰ درصد از مصرف سالانه کشور را وارد می کنیم و ۶۰ درصد نیز از تولید داخل تامین می شــود.وی با اشــاره به اینکه بخشــی از گندم و ذرت مورد نیاز کشــور را وارد می کنیم، گفــت: در ســال هایی کــه از خریــد گنــدم حمایت بهتری شــده و قیمت تضمینی آن مناســب بوده و همچنین شــرایط آب و هوایــی نیــز مســاعد بــوده تولید افزایش یافته و نیــاز به واردات کم شده است و در سال هایی که شرایط جوی مساعد نبوده و حمایت های لازم نشده نیاز به واردات نیز افزایش یافته است.

در ذرت نیز حدود ۹۰ درصد نیاز کشور یعنی ۱۰ میلیون تن وارد می شود که عمدتا برای خورا ک طیور استفاده می شود.

این کارشــناس صنایع غذایی در ادامه گفت: بخشــی از نیاز کشــور بــه شــیر خشــک نــوزاد نیــز وارد می شــود، ا گر چــه در داخل نیز کارخانه هایی آن را تولید می کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.