فرونشست ۱۳ سانتی‌متری در نزدیکی شهر کرمان

۷۵

هشدارها دربارۀ افزایش فرونشست در کرمان همچنان ادامه دارد. تازه‌ترین مطالعات سازمان زمین‌شناسی کشور دربارۀ فرونشست زمین در کرمان نشان می‌دهد بیشترین میزان نشست زمین ۱۳ سانتی‌متر و در نزدیکی شهر است.

علت اصلی فرونشست برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی اعلام شده است.

به گزارش ایسنا، نتایج بررسی رفتار زمانی-مکانی فرونشست شهر کرمان از سوی محققان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدن نشان می‌دهد که بیشینۀ فرونشست ۱۳ سانتی‌متر و بیشترین میزان این پدیده در نزدیکی شهر است.

دکتر مه‌آسا روستا، کارشناس‌ارشد دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناسی، زیست‌محیطی و مهندسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با بیان این‌که فرونشست زمین در دشت‌های کشور با روش‌های مختلفی، بررسی و نتایج آن گزارش و ارائه شده است، گفت: «علت اصلی فرونشست برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی است».

به گفتۀ وی متاسفانه فرونشست به برخی از شهرها ازجمله اصفهان و جنوب‌غرب تهران رسیده و این زنگ خطری است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا شریان‌های حیاتی تحت ریسک قرار خواهند گرفت.

روستا خاطرنشان کرد: «رفتار زمانی- مکانی فرونشست شهر کرمان با استفاده از تداخل‌سنجی رادار و دو الگوریتم خط مبنای کوتاه و پراکنش‌کننده‌های ثابت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است».

کارشناس‌ارشد دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناسی، زیست‌محیطی و مهندسی سازمان زمین‌شناسی با بیان اینکه در این مطالعه ۳۷ تصویر از ماهوارۀ Sentinel1A در بازۀ زمانی بین سال‌های ۲۰۲۰ الی ۲۰۲۳ مورد پردازش قرار گرفت، افزود: «همچنین ۲۰۱ تداخل‌نما تهیه و مجموعه‌ای از زوج‌ها با چند تصویر مرجع پردازش شد و نتایج به‌صورت دو نگاشت جابه‌جایی ارائه شده است».

وی یادآور شد: «در نگاشت اول گسترۀ وسیع‌تری پایش شده و الگوی فرونشست کاملا واضح دیده می‌شود و بیشینۀ نشست ۱۳ سانتی‌متر است و نگاشت دوم بر روی شهر کرمان تمرکز دارد، چراکه در ابعاد کوچک‌تر نقاط پراکنش‌کنندۀ ثابت بیشتری شناسایی می‌شود».

روستا ادامه داد: «کل نقاط شناسایی شده در صحنۀ مطالعاتی ۹۵۷ هزار و ۵۴۵ نقطه است که تعداد ۲۶۵ هزار و ۲۴۹ نقطه بر روی شهر تمرکز دارند و در نگاشت دوم نشان داده شده و اگر شهر کرمان به‌صورت حوضۀ نامتقارنی در نظر گرفته شود، در بخش مرکزی بیشترین ضخامت آبرفت دیده می‌شود».

وی گفت: «در نگاشت دوم بیشترین فرونشست جایی است که در مرکز شهر قرار دارد و ضخامت بالایی از آبرفت وجود دارد و در برخی مناطق بین دو روش عدم انطباق دیده می‌شود که به خطای بازیابی فاز بازمی‌گردد».

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.